Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

dzierzba
dzierzba
6695 9897
Reposted frommrbig mrbig viadzony dzony
dzierzba
- Często bywa tak, że fajne, inteligentne dziewczyny są samotne.
- Niestety, bywa, że szukając tego jedynego, mają w głowach ideał. A mężczyźni do niego nie dorastają. One ciągle coś by w nich zmieniały, wciąż coś im nie pasuje, coś jest nie tak. Pragną fajnego mężczyzny. A często mają problem ze zdefiniowaniem, czym jest ten "fajny mężczyzna". Z jednej strony chcemy, żeby był czuły i opiekuńczy, z drugiej żeby był macho. Dobrze też, żeby dało się z nim pokazać na mieście. Trudno to wyważyć.
— Aleksandra Popławska dla magazynu "Show"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
dzierzba
Reposted fromkanusia kanusia
dzierzba
dzierzba
Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.
— Elbert Hubbart
Reposted fromrailus railus viagosza gosza
dzierzba
7231 fece
2989 05fc
Reposted fromlittledropsofrain littledropsofrain
dzierzba
3513 90f9
Reposted fromcorkeyL corkeyL
dzierzba
Daremne żale !
Przez pierwsze dwadzieścia lat życia naszym przewodnikiem jest nadzieja, zaś podczas dwudziestu następnych poczucie rzeczywistości.

          A. Dumas

June 04 2015

9969 1ffa 500

tastefullyoffensive:

This kid is going places. (photo via flooid)

Reposted fromtron tron viamaardhund maardhund
9691 f986 500

delta-breezes:

@dinexdesign

dzierzba
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ? - wyciszają się.. ?  - nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viayouuung youuung
dzierzba
Zmierzam donikąd. Cicho łudzę się - może to jednak jest jakieś miejsce.
dzierzba
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viakurdebele kurdebele

May 12 2015

dzierzba
0295 0b91 500
a egzamin jutro

May 08 2015

dzierzba
Życie nie musi być łatwe. Gorzej, jeśli jest nudne.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viakultowo kultowo
dzierzba
2367 6ec9
dzierzba
1930 7c7b
dzierzba
2764 516e
Reposted fromfoina foina viaMountainGirl MountainGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl