Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

dzierzba
7551 5e9c 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

September 15 2018

dzierzba
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Ks. Jan Twardowski
Reposted fromstercum stercum viamessinhead messinhead
dzierzba
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead
dzierzba
2861 f78a 500
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viajointskurwysyn jointskurwysyn
1361 7d41
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
dzierzba
6214 7138
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
dzierzba
2004 7aeb
Reposted fromunterland unterland viapdr320 pdr320
dzierzba
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
dzierzba

June 24 2018

7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaMountainGirl MountainGirl
dzierzba
8358 4b2e

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viaazazel azazel
dzierzba
0532 c41e
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost
dzierzba
dzierzba
5514 a230
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaathlin athlin
dzierzba
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viafritzoid fritzoid
dzierzba
3647 dc9e 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viasober sober

June 20 2018

dzierzba
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viaazazel azazel
dzierzba
6050 4a52
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
dzierzba
8674 593b
take a lover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl